Література


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 652


<== предыдущая страница

 

1. Кодекс Цивільного захисту України. – Х.: Одіссей, 2013. – 120 с.

2. В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов М 69 Цивільна безпека: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с.

3.Про правові засади цивільного захисту, Закон України № 1859-IV від 24 червня 2004 р.

4. Про правовий режим надзвичайного стану, Закон України №1550 – ІІІ від 16 березня 2000р.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1198. Про єдину державну систему попередження і реагування на НС техногенного і природного характеру.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. №368. Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями.

7. Депутат О.П., Коваленко И.В., Мужик И.С. Цивильна оборона. Навчальний посібник / За ред. полковника В.С. Франчука - Львів, Афіша, 2000 - 336с.

8. Демиденко Г.П. Повышение устойчивости роботы объектов народного хозяйства в военное время. Учебник. Киев, 1984.

9. Касьянов М.А., Гуляев В.П., Колібабчук О.О., Сало В.І., Медяник В.О., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Цивільний захист. Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 291 с.

10. Методика прогнозування наслідків викиду небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і на транспорті. Наказ Міністерства з питань НС і в питаннях захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 73 від 27.03.2001 р.

11. Шоботов В.М. Цивильна оборона. Навчальний посібник - Київ: «Центр навчальної літератури»,2004. – 439с.

12. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Цивільний захист» (для студентів технічних напрямків підготовки заочної форми навчання) / Укл.: М.А. Касьянов, В.М. Мальоткiн, О.М. Друзь, В.П. Гуляєв, І.Є. Голяєв, І.М. Арнаут, В.В. Некрутенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 52 с.

13. Майстрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов ВУЗов. – М.: Изд.центр «Академия», 2003. – 336 с.

14. Норми радіаційної безпеки в Україні. НРБУ – 97/Д – 2000.

15. Михайлик В.О. Цивільний захист. Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2005, - Ч. 1. Соціальна, техногенна та природна безпека. – 136 с., Ч. 2. Надзвичайні ситуації. – 124 с., Ч. 3. Цивільна оборона. – 147 с.


Зміст

 

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. РОЗДІЛ 1 Для студентів гуманітарних напрямків підготовки. . . . . . . . . . .  
  Варіанти завдання на розрахунково-графічну роботу . . . . . . . .
  Завдання на розрахунково-графічну роботу відповідно до обраного варіанту. Теоретичні питання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Задача 1 до розділу 1. Тема: Оцінка інженерного захисту робітників та службовців промислового об'єкту . . . . . . . . . . . . .
  Варіанти вихідних даних до задачі 1 розділу 1. . . . . . . . . . . . . .
  Задача 2. Визначення ступеню руйнування об’єкту при вибуху ємності з вуглеводневим газом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Варіанти вихідних даних до задачі 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. РОЗДІЛ 2 Для студентів технічних напрямків підготовки. . . . . . . . . . . . . .
  Завдання на розрахунково-графічну роботу відповідно до обраного варіанту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Теоретичні питання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Задача 2.1. Визначення стійкості промислового обладнання у надзвичайних ситуаціях до дії ударної хвилі при вибуху газоповітряної суміші. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Варіанти вихідних даних до задачі 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Задача 2.2. Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до дії ударної хвилі вибуху газоповітряної суміші. . . . . . . . . . . . . .
  Варіанти вихідних даних до задачі 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша . . . . . .
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


 

 


Навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

(для студентів усіх напрямків підготовки денної форми навчання)

 

 

Укладачі: І.М. Арнаут,ст..викл.

В.П. Гуляєв, ст.викл.

І.Є. Голяєв, ст. викл.

В.В. Некрутенко, викл.

 

Техн. редактор Т.М. Дроговоз

Редактор З.І. Андронова

Оригінал-макет І.Є. Голяєв

 

 


 

 

Підп. до друку ________

Формат 60х841/16. папір типогр. Гарнітура Times.

Офсетний друк. Умов. друк. арк.___ Обл. вид. арк. ______

Тираж ______екз. Вид. №_____. Замовлення №____. Ціна договірна.

Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК №1620 від 18.12.2003 р.

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон:8 (0642) 41-34-12, факс. 8 (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http: www.snu.edu.ua


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.046 сек.)