Продуктивних сил та формування регіональної економічної політики


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1606


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Навчальні елементи:

1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Вивчаючи цю тему, необхідно, по-перше, усвідомити визначення поняття “продуктивних сил” і “регіональної економіки” як напрямку сучасного економічного розвитку. По-друге, розглянути місію і різноманітні цілі регіональної економіки. По-третє проаналізувати головні напрямки розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

Наприкінці вивчення теми необхідно розглянути методи і завдання розміщення продуктивних сил України й розвитку регіональної економіки, а також розкрити основну сутність, функції і типи сучасного етапу регіонального розвитку.

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте основні риси поняття “продуктивних сил” і “регіональної економіки” як напрямку сучасного економічного розвитку.

2. Охарактеризуйте ключові аспекти місії і різноманітних цілей регіональної економіки.

3. Обґрунтуйте основні відмінності між головними напрямками розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

4. Охарактеризуйте відмінності між методами і завданнями розміщення продуктивних сил України і розвитку регіональної економіки.

5. Обґрунтуйте основну сутність, функції і типи сучасного етапу регіонального розвитку.

2. Закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

Розглядаючи дану тему, потрібно зосередити увагу на вивченні:

по-перше, еволюції розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів;

по-друге, закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні риси еволюції розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

2. Обґрунтуйте закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил.

3. Розкрийте відмінності між закономірностями, принципами і факторами розміщення продуктивних сил.

 

3. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Вивчаючи цю тему, спочатку необхідно розкрити основні риси факторів сталого розвитку продуктивних сил, а потім розглянути ознаки подібності з факторами розміщення продуктивних сил.

Завершуючи вивчення, необхідно усвідомити відмінності між факторами сталого розвитку і факторами розміщення продуктивних сил.

 

Запитання для самоконтролю

1. Обґрунтуйте основні риси факторів сталого розвитку продуктивних сил.

2. Проаналізуйте ознаки подібності факторів сталого розвитку з факторами розміщення продуктивних сил.

3. Охарактеризуйте відмінності між факторами сталого розвитку і факторами розміщення продуктивних сил.

4. Економічне районування і територіальна організація господарства

Розглядаючи дану тему необхідно усвідомити ключові особливості поняття та характеристики економічних районів. Докладно вивчити сутність процесу економічного районування, а також встановити взаємозв’язок територіальної організації продуктивних сил і суспільства з процесом економічного районування.

Далі загострити увагу на вивченні територіально-промислового комплексу як основи економічного районування. Докладно розглянути й навчитися користуватися кластерним аналізом як різновидом кількісного методу побудови класифікації.

Наприкінці цієї теми потрібно розглянути основні особливості формування 9 основних районів України як приклад використання загальногеографічного районування.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте ключові особливості поняття і характеристики економічних районів.

2. Об'єкти класифікації регіонів.

3. Обґрунтуйте головні риси територіально-промислового комплексу як основи економічного районування.

4. Основні етапи методу побудови класифікації.

5. Основні чинники процесу суспільно-географічного районування.

 

5. Регіон у системі територіального поділу праці

Вивчення цієї теми починають з визначення поняття “територіальний поділ праці”, який є основою спеціалізації регіону та характеризує ступінь його участі.

Потрібно також розглянути проблеми територіального поділу праці для будь-якого регіону, які є визначальними, бо вони лежать в основі господарського управління територією.

Необхідно усвідомити основні зв’язки територіального поділу праці в процесі закріплення певних галузей виробництва за регіонами. Ще потрібно усвідомити різницю між різновидами територіального поділу праці.

Наприкінці вивчення даної теми слід звернути увагу на специфічні риси географічного поділу праці, що виникають під час розвитку науково-технічного прогресу.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю “територіальний поділ праці”.

2. Охарактеризуйте проблеми територіального поділу праці для будь-якого регіону.

3. Проаналізуйте основні зв’язки територіального поділу праці в процесі закріплення певних галузей виробництва за регіонами.

4. Обґрунтуйте різновиди територіального поділу праці.

5. Розкрийте специфічні риси географічного поділу праці, що виникають під час розвитку науково-технічного прогресу.

 

6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

Вивчення цієї теми треба починати з розкриття сутності, мети і завдання регіональної економічної політики, а також на рівні держави.

Далі потрібно проаналізувати, що входить до складу об'єктів і суб’єктів державної регіональної економічної політики. Необхідно також розкрити, що є предметом державної регіональної економічної політики.

Слід проаналізувати основні відмінності між державною регіональною політикою як стратегією і тактикою держави щодо регіональних процесів і “внутрішньою” політикою самих регіонів.

Потрібно розглянути принципи державної регіональної економічної політики перехідного періоду й основні їхні відмінності між собою.

Наприкінці необхідно розглянути докладно складові державної регіональної економічної політики.

Запитання для самоконтролю

1. Обґрунтуйте сутність, мету і завдання регіональної економічної політики, а також на рівні держави.

2. Дайте характеристику об'єктів і суб’єктів державної регіональної економічної політики.

3. Охарактеризуйте предмет державної регіональної економічної політики.

4. Обґрунтуйте основні відмінності між державною регіональною політикою як стратегією і тактикою держави щодо регіональних процесів і “внутрішньою” політикою самих регіонів.

5. Наведіть докладно принципи державної регіональної економічної політики перехідного періоду.

6. Наведіть детально складові державної регіональної економічної політики.

 

7. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Починаючи вивчення даної теми потрібно розглянути рівні управління та що входить до практичних інструментів реалізації державної регіональної економічної політики. Потрібно проаналізувати основні складові елементи механізму державного регулювання.

Далі слід розглянути найважливіші регіональні проблеми, які здійснюються державою за допомогою загальнонаціональних програм. Також потрібно дати визначення складу державного регулювання регіонального розвитку та економічним регуляторам з боку держави. Потрібно також вивчити параметри, за якими проводиться типологізація регіонів.

Завершуючи вивчення теми необхідно розглянути основний складовий елемент державної регіональної економічної політики, яким є державна регіональна фінансова політика (вдосконалення пропорцій розподілу доходів і видатків зведеного бюджету між державним бюджетом і місцевими бюджетами відповідно до компетенції, функцій та обов'язків, які виконують центральні й місцеві органи державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування).

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення рівнів управління та що входить до практичних інструментів реалізації державної регіональної економічної політики.

2. Обґрунтуйте основні складові елементи механізму державного регулювання.

3. Дайте визначення складу державного регулювання регіонального розвитку та економічним регуляторам з боку держави.

4. Охарактеризуйте параметри, за якими проводиться типологізація регіонів.

5. Дайте визначення поняття “державна регіональна фінансова політика”.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.033 сек.)