Есеп 1.3


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1622


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Технологиялық процесс барысында ілеспе судың мәндері әр түрлі. Тұз құрамы белгілі болған кездегі минералды судың тығыздығы мен тұтқырлығы қалай өзгеретінін анықтау керек.

1.3 есепке қажетті мәндер 1.3 кестеде келтірілген.

 

 


1.3-кесте

Параметрлер Вариант номерлері
S, г/л
Т1, оС
Т2, оС
Т3, оС
S, г/л
Т1, оС
Т2, оС
Т3, оС

2 Қоспалардың физика-химиялық қасиеттерін есептеу

Арластыру нәтижесінде алынған әр түрлі құрамдағы г қоспалардан алынған қоспалар құрамын анықтау үшін келесі формуланы пайдалануға болады:

Қалыпты жағдайдағы газ қоспалары үшін:

, (2.1)

мұндағы: Nij, Nis — ерітінділерді араластыру нәтижесінде алынған j-ерітіндідегі i компоненттің қоспадағы молярлық мөлшері;

Vj —қалыпты жағдайға келтірілген j ерітіндінің көлемі;

Мұнай қоспалары үшін:

, (2.2)

мұндағы: nj — j –ші мұнайдағы моль саны.

l — араластырылатын мұнайлардың жалпы саны.

(2.2) теңдеуі әртүрлі агрегаттық күйдегі заттар қоспасына ортақ. Мысалы, бір коллекторда жұмыс істейтін, әртүрлі горизонттарды пайдаланушы ұңғылардан өндірілген мұнаймен бірге шығатын ілеспе газдың құрамын былай анықтауға болады

, (2.3)

мұндағы: Онj —j –ші ұңғыдағы газдан айырылған мұнай дебиті.

Гj —j –ші ұңғыдан өндірілген қабат мұнайының газ құрамы.

Кез-келген қоспалардың құрамын есептеуде, қоспалар пайда болатын заттар химиялық құрамы бойынша біртекті және химиялық реакциялар кезінде басқа заттар түзілмейтінін ескеру қажет.

Қоспадан кейбір компоненттерді тұтастай немесе бір бөлігін ғана алып тастағанда мұнайда қалған компоненттердің молярлық бөлшектерін келесідегідей анықтауға болады:

, (2.4)

мұндағы: Ni — бастапқы құрамдағы i-ші компоненттің мольдік саны.

Niуд — қоспадан алынып тасталған i-ші компоненттің мольдік саны.

Niуд < Ni.

Егер компонент толық алынып тасталса Niуд = Ni.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.048 сек.)