Есеп 7.2


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1701


<== предыдущая страница

7.1 есептің шарты бойынша бір «үлкен дем алу» кезіндегі резервуар көлемі 95% болғандағы мұнай шығынын анықтау керек.

Вариант бойынша тапсырмалар 7.1-кестеде берілген.

Сурет 7.1 – Мұнайдың қаныққан буының температурадан тәуелділігі:

 

1- жеңіл мұнайлар, ρ = 800 кг/м3; 2- орташа мұнайлар, ρ = 870 кг/м3 ;

3- ауыр мұнайлар, ρ = 970 кг/м3

 

7.1-кесте

Вариант V, м3 Толтыру дәрежесі tнк, оС tв ср, оС tв min, оС Δ tг, оС ρ, кг/м3
1/3
1/2
1/2
1/3
2/3
2/3
3/4
3/4
1/2
3/4
1/2
1/3
2/3
2/3
3/4
3/4
1/2
3/4
1/2
1/3
1/2
1/2
1/3
2/3
2/3
3/4
3/4
1/2
3/4
1/3

 

 


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Джиембаева К.И., Лалазарян Н.В. Сбор и подготовка скважинной продукции на нефтяных месторождениях / Учебное пособие для ВУЗов. Алматы: ЗАО Дэуір, 2005.

2 Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. Сборник задач по подготовке нефти, газа и воды на промыслах. –М.: Недра, 1983.

3 Джиембаева К.И., Лалазарян Н.В. Сбор и подготовка скважинной продукции. Методические указания по решению задач. Алматы: КазНТУ, 1996.

4 Абишев С.К. Расчет элементов системы сбора. Методические указания. Алма-Ата: КазПТИ, 1983.

5 Середа Н.Г., Сахаров В.А., Тимашев А.И. Спутник нефтяника и газовика. –М.: Недра, 1989.

 

МАЗМҰНЫ

Кіріспе………………………………………………………………………...…....3

1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттерінің есебі....................………4

2 Қоспалардың физика-химиялық қасеттерінің есебі.………......…………….11

3 Сұйыққа және газға арналған тік гравитациялық айырғыштың

есебі ……………………....................................……………………..…......…....22

4 Көлденең гравитациялық айырғыштың есебі...................…….……………..31

5 Қарапайым құбырөткізгіштің гидравлиалық есебі……….....………………33

6 Күрделі құбырөткізгіштің гидравлиалық есебі ……….….....……………....40

7 Резервуарларда мұнайды сақтағандағы мұнай шығынының есебі...............45

Әдебиеттер тізімі.…………………………………………………....………......49


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

«Мұнай газ кен орындарын игеру және пайдалану» кафедрасы

КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН
МГКОИжП кафедрасының меңгерушісі Ғылыми әдістемелік кеңестің төрағасы
____________Т.К.Ахмеджанов ____________Әлиев Н.Ө.
«_______» ______________2008ж. «_____» ________________2008ж.

Байдельдина О.Ж., Хабдай Н., Қалдыбаева Н.Т.

ҰҢҒЫ ӨНІМДЕРІН ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік нұсқау

(050708-«Мұнай газ ісі» мамандықтарының студенттеріне арналған)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.043 сек.)