Роль навчальної дисципліни у підготовЦі фахівця


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1588


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Загальний обсяг навчальної роботи студента

за навчальним планом 180 / 5,0 годин / кредитів ECTS

Мета вивчення: дисципліна “Регіональна економіка” повинна надати студентам усіх фахових спрямувань ґрунтовні знання з основних розділів регіональної економіки, зокрема з планування, організації та забезпечення ефективності господарювання на рівні регіону як ланки суспільного виробництва, а також необхідні практичні навички щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі розвитку.

Предмет дисципліни:господарський комплекс України, його галузева і територіальна структура.

Регіональна економіка як певна галузь науки і навчальний курс базується на пізнанні й свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарській діяльності регіону можна вважати загальним предметом курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика господарювання, формування і використання виробничого потенціалу регіону; взаємодія усіх видів ресурсів, організація і ефективність господарської та інших видів діяльності регіону.

Змістові модулі: Закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил та формування регіональної економічної політики; Господарський комплекс України. Економіка регіонів України. Міжнародні економічні зв’язки України; Наукові засади раціонального природокористування.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни:

мікроекономіка;

макроекономіка;

економічна історія;

історія економічних вчень.

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

фінанси;

маркетинг;

менеджмент;

державне регулювання економіки;

планування діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

* зміст економічних категорій;

* взаємозв’язок понять та показників;

* господарський механізм функціонування на рівні місцевого самоврядування;

* механізм розміщення продуктивних сил;

* методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;

* шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території

Вміти:

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників;

- економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;

- розрахувати величину потенціалу території;

- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення продуктивних сил;

- виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.034 сек.)