НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1571


<== предыдущая страница

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030509 – “Облік і аудит”).

 

 

Укладачі: Олена Володимирівна Димченко,

Сергій Миколайович Гайденко

 

Редактор: М.З. Аляб’єв

 

Верстка: І.В. Волосожарова

 

 

План 2009, поз. 727 М

 
 


Підп. до друку 25.09.09 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 2,8 Обл.-вид.арк. 3,3

Замовл. № _________ Тираж 50 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.028 сек.)