Есеп 3.3


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1609


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Белгілі бір диаметрдегі тік айырғыш арқылы тұтқырлығы мен тығыздығы белгілі G көлемде мұнай өтіп жатыр. Айырғыштағы мұнай деңгейнің көтерілу жылдамдығын (түсіруге кеткен уақытты есептемегенде) және осы жылдамдықта көтерілетін газ көпіршіктерінің диаметрін анықтау керек. Айырғышта белгілі мөлшерде қысым мен температура орнатылған және айырғыш жағдайындағы газдың тығыздығы белгілі.

Вариант бойынша тапсырмалар 3.3 кестеде берілген.


Кесте 3.1

Параметрлер Варианттар
Айыру қысымы, Мпа 0,70 0,35 0,50 0,60 0,40 0,45 0,55 0,20 0,24 0,15 0,71 0,34 0,51 0,62 0,44
Айыру температурасы, оС
Сепаратор диаметрі, м 2,2 1,4 1,2 1,6 1,0 2,0 2,6 3,0 1,6 1,8 2,2 1,4 1,2 1,6 1,0
Мұнай тамшылары диаметрі, мкм
Мұнай тығыздығы, кг/м3
ҚЖ газ тығыздығы, кг/м3 1,80 0,75 0,90 1,2 0,88 0,84 0,70 0,80 0,67 1,1 0,78 1,15 0,83 1,08 0,95
Газ тұтқырлығы, *10-5 Па*с 3 1,3 1,8 1,5 1,2 1,6 1,1 1,4 1,0 2,7 1,3 1,01 2,3
Жоғары қысылу коэффициент 0,9 0,85 0,91 0,88 0,87 0,93 0,84
Параметрлер Варианттар
Айыру қысымы, Мпа 0,68 0,30 0,50 0,60 0,40 0,45 0,65 0,36 0,24 0,25 0,75 0,35 0,51 0,68 0,44
Айыру температурасы, оС
Сепаратор диаметрі, м 2,0 1,5 1,2 1,6 1,0 2,0 2,4 3,0 1,6 1,8 2,5 1,3 1,2 1,5 1,0
Мұнай тамшылары диаметрі, мкм
Мұнай тығыздығы, кг/м3
ҚЖ газ тығыздығы, кг/м3 1,80 0,75 0,90 1,25 0,82 0,89 0,66 0,80 0,67 1,1 0,98 1,15 0,83 1,05 0,95
Газ тұтқырлығы, *10-5 Па*с 2,7 1,3 1,8 1,1 1,2 1,6 1,1 1,4 1,0 2,7 1,3 1,03 2,3
Жоғары қысылу коэффициент 0,9 0,85 0,94 0,88 0,80 0,91 0,84

 


Кесте 3.2

Параметрлер Варианттар
Газ өткізу қабілеті , *105 м3/сут 0,8 0,8 0,2 1,2 1,3 0,4 3,8 0,8 0,9 7,8
Айыру қысымы, Мпа 0,70 0,35 0,50 0,60 0,40 0,45 0,55 0,20 0,24 0,15 0,7 0,34 0,45 0,57 0,44
Айыру температурасы, оС
Сепаратор диаметрі, м 2,2 1,4 1,2 1,6 1,0 2,0 2,6 3,0 1,6 1,8 2,1 1,3 1,2 1,5 1,1
Мұнай тамшылары диаметрі, мкм
Мұнай тығыздығы, кг/м3
ҚЖ газ тығыздығы, кг/м3 1,80 0,75 0,90 1,2 0,88 0,84 0,70 0,80 0,67 1,1 1,79 0,8 0,88 1,1 0,85
Газ тұтқырлығы, *10-5 Па*с 3 1,3 1,8 1,5 1,2 1,6 1,1 1,4 1,0 1,3 1,8 1,7 1,6
Жоғары қысылу коэффициент
Параметрлер Варианттар
Газ өткізу қабілеті, *105 м3/сут 0,9 0,8 7,9 0,3 1,1 1,2 1,3 0,4 3,7 0,8 0,9 7,6
Айыру қысымы, Мпа 0,72 0,33 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,22 0,24 0,17 0,7 0,34 0,50 0,58 0,43
Айыру температурасы, оС
Сепаратор диаметрі, м 2,0 1,4 1,3 1,6 0,9 2,0 2,6 3,0 1,6 1,9 2,0 1,3 1,2 1,5 1,1
Мұнай тамшылары диаметрі, мкм
Мұнай тығыздығы, кг/м3
ҚЖ газ тығыздығы, кг/м3 1,80 0,75 0,90 1,2 0,89 0,84 0,70 0,80 0,65 1,1 1,79 0,8 0,86 1,2 0,85
Газ тұтқырлығы, *10-5 Па*с 2,8 1,3 1,7 1,4 1,1 1,6 1,2 1,4 1,0 1,3 1,8 1,7 1,5
Жоғары қысылу коэффициент

 


Кесте 3.3

Параметрлер Варианттар
Айыру қысымы, Мпа 1,70 1,85 1,90 1,75 1,80 1,95 1,78 1,82 1,93 1,77 1,71 1,84 1,91 1,82 1,98
Айыру температурасы, оС
Сепаратор диаметрі, м 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 1,0 1,1
Өткен мұнай көлемі , т/сут
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Р және Т белгілі жағдайда газ тығыздығы, кг/м3 22,1 21,9 22,0 21,8 22,2 20,9 21,0 22,5 20,8 23,0 22,6 21,7 21,0 22,4 23,0
Мұнай тұтқырлығы, *10-3 Па*с 10,5 9,8 10,1 10,3 9,6 10,7 9,9 10,8 10,4 9,8
Параметрлер Варианттар
Айыру қысымы, Мпа 1,70 1,80 1,90 1,75 1,85 1,91 1,72 1,81 1,90 1,70 1,71 1,84 1,91 1,82 1,98
Айыру температурасы, оС
Сепаратор диаметрі, м 0,9 1,2 1,1 0,9 1,0 1,2 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 1,0 1,1
Өткен мұнай көлемі , т/сут
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Р және Т белгілі жағдайда газ тығыздығы, кг/м3 22,1 21,8 22,0 21,7 22,2 20,7 21,0 22,1 20,8 23,0 22,6 21,7 21,0 22,3 23,0
Мұнай тұтқырлығы, *10-3 Па*с 10,5 9,8 10,3 9,7 10,7 9,9 10,4 10,2 9,8

 

4 Көлденең гравитациялық айырғыштың есебі

Көлденең айырғыштың шарты:

Wн / Wг = h / l (4.1)

мұндағы Wн — мұнай тамшыларының тұну жылдамдығы, м/с;

Wг — айырғыштағы газ жылдамдығы, м/с;

h — айырғыштағы тік жоғарғы пайда болған жерінен мұнай деңгейіне дейінгі арақашықтық, м;

h = (0.5 - 0.55)D;

l —- айырғыштың ұзындығы, м

(4.1) формулаға (3.1) және (3.7)-ні қойып, газ өткізу қабілетін анықтайтын теңдеуді аламыз:

V = 101 * l / h * D 2 * P * d 2 * (ρн - ρг) / (μг * Т * z) , м/с (4.2)

Айырғыштардың өткізу қабілетін айырғыш жағдайында анықтау есептерінде газ тығыздығын келесі формуламен анықтаймыз :

ρг = ρо *(Р / Ро)* (То / Т) * (1 / z), (4.3)

мұндағы: ρо — ҚЖ газ тығыздығы, кг/м3;

Р, Ро — ҚЖ және айырғыштағы қысым

о = 0.1013 МПа = 10 5 Па);

Т, То — айырғыштағы абсолюттік температура мен абсолюттік қалыпты температура (273 К).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)