Есеп 7.1


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1562


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Жартысына дейін (Нг = 0.5 Н) толтырылған көлемі 4600 м3 (d = 22.8 м, H = 11.4 м, қақпақтың конусының биіктігі h = 0.47 м) болат цилиндрлі тік резервуардың маусым айындағы бір «кіші дем алу» кезіндегі мұнай шығынын анықтау керек. Мұнайдың бастапқы қайнау температурасы tнк = 46 оС. Орташа атмосфералық қысымы Ра = 105 Па. Маусым айындағы ауаның орташа температурасы tbср = 17.8 оС. Айдағы орташа минималды температура tbmin = 12.3 оС. Резервуардағы газ кеңістігінің температурасының ауытқу амплитудасы Δtг = 27.8 оС.

Берілгені: V = 4600 м3; tнк = 46 оС; Д = 22.8 м; Ра = 105 Па; Н = 11.4 м;

tbср = 17.8 оС; h = 0.47 м; tbmin = 12.3 оС; Нг = 0.5 Н; Δtг = 27.8 оС;

Табу керек: Gtмд =?

Табу керек:

Резервуардағы газ кеңістігінің температурасын анықтаймыз:

а) Орташа айлық ауа температурасының ауытқуы:

Δtb / 2 = tbср - tbmin

Δtb = 2 * (17.8 - 12.3) = 11 оС

б) минимальная температура в газовом пространстве резервуара:

tгmin = tbmin = 12.3 оС

в) Максималды резервуардағы газ кеңістігінің температурасы:

tгmax = tгmin + Δtг = 12.3 + 27.8 = 40.1 оС

Мұнайдың жоғарғы қабатындағы температурасы:

tbcmin = tbcp - 0.3 * Δtг / 2 = 17.8 - 0.3 * 27.8 / 2 = 13.7 оС

tbcmax = tbcp + 0.3 * Δtг / 2 = 17.8 + 0.3 * 27.8 / 2 = 21.9 оС

Резервуардағы газ кеңістігіндегі мұнай өнімдері мен мұнай буының көлемдік концентрациясын анықтаймыз:

а) ол үшін, мұнай өнімдері мен мұнай қаныққан буының қысымға тәуелділік графигін (7.1 суретті қара), пайдалана отырып қаныққан булар қысымын анықтаймыз Py болғандағы tbcmin и tbcmax:

Py1 = 0.027 МПА и Py2 = 0.04 МПа

б) сәйкес бу концентрациясы:

C1 = Py1 / Pa = 0.027 / 0.1 = 0.27 C2 = Py2 / Pa = 0.04 / 0.1 = 0.4

в) орташа көлемдік концентрация:

С = (С1 + С2) / 2 = (0.27 + 0.4) / 2 = 0.335

Мұнай буларының молекулалық массасын анықтаймыз:

Мб = 60 + 0.3 * tк + 0.001 * tк 2 = 60 + 0.3 * 46 + 0.001 * 46 2 = 75.9 кг/(кмоль)

Бір «кіші дем алу» кезіндегі мұнай шығыны

Gtмд = V * Pa * [(1 - C1) / T1 - (1 - C2) / T2] * C / (1 - C) * Мб / R' = 4600 * 0.5 *

* 10 5 * [(1 - 0.27) / (273 + 12.3) - (1 - 0.4) / (273 + 40.1)] * 0.335 / (1 - 0.335) * * 75.9 / 8314 = 679.487 кг

где Т1 = tгmin + 273, Т2 = tгmax + 273.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.048 сек.)